ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • ERROR • สเปค ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • ERROR • ราคา ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_cisatracurium+ • ERROR • Spec+PP_cisatracurium+ • ERROR • ราคากลาง_cisatracurium+ • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_fluticasone250+ • ERROR • Spec_fluticasone250+ • ERROR • ราคากลาง_fluticasone250+ • ERROR •

ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR) • ERROR • สเปค ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR) • ERROR • ราคา ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR) • ERROR •

ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS) • ERROR • ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS) • ERROR • สเปค ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS) • ERROR • ราคา ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS) • ERROR •

ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (หลอดฉีดยา)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (หลอดฉีดยา) • ERROR • ราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (หลอดฉีดยา • ERROR • สเปค วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (หลอดฉีดยา) • ERROR •

เผยแพร่แผนจัดซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนจัดซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 • ERROR •