ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เวชภัณฑ์ยา  จำนวน ๓ รายการ รวมวงเงิน ๔,๐๗๐,๘๑๕.๐๐ บาท  (สี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เวชภัณฑ์ยา  จำนวน ๒ รายการ รวมวงเงิน ๓,๐๔๘,๒๑๖.๐๐ บาท (สามล้านสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน