ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ๑. valproate sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tablet     จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ เม็ด  ๒. valproate sodium ๔๐๐ mg powder and solvent for solution for injection จำนวน  ๑,๘๐๐ ขวด  1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง