ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection in pre-filled syringe,  ๐.๓ mL prefilled syr จำนวน ๔,๖๘๐ หลอด    ประกาศผู้ชนะ

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ mL solution for injection , ๐.๖ mL prefilled syr       จำนวน ๘,๔๐๐ หลอด     ๒. omeprazole ๔๐ mg powder for solution for injection     จำนวน    ๗๐,๐๐๐ ขวด ประกาศ / เอกสาร / สเปค / ราคากลาง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  ๑  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา calcium chloride dihydrate ๑๘.๓ mg/๑๐๐ mL + dextrose ๑.๕ g/๑๐๐ mL solution for peritoneal dialysis, ๕ L  จำนวน ๗,๖๐๐ ถุง    ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         ๑. levetiracetam ๑๐๐ mg/mL solution for injection, ๕ mL   จำนวน ๔,๘๐๐ ขวด         ๒. levetiracetam ๑๐๐ mg/mL oral solution, ๓๐๐ mL           จำนวน   ๓๔๐ ขวด ประกาศผู้ชนะ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) triptoreline 11.25 mg powder for solution for injection    จำนวน ๑๐๐ ขวด ร่างประกาศ / ร่างเอกสาร / สเปค / ราคากลาง