สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเวชภัณฑ์ยา

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเวชภัณฑ์ยา   cefazolin ๑ g powder for solution for injection, ๑ vial จำนวนประมาณ ๕๕,๐๐๐ vial  สัญญา