ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ๑. colistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection           จำนวน  ๙,000 ขวด              ๒. vancomycin ๕๐๐ mg powder for solution for infusion     จำนวน  ๘,๐๐๐ ขวด ประกาศ / เอกสาร / สเปค / ราคากลาง