ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. amoxicillin 875 mg + clavulanic acid 125 mg film-coated tablet จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ เม็ด ๒. ceftazidime 1 g powder for solution for injection                      จำนวน   ๖๖,๐๐๐ ขวด ๓. ceftriaxone 1 g powder for solution for injection                       จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ขวด ร่างประกาศ_Amoxicla+Cefta+Ceftri.pdfร่างเอกสาร_Amoxicla+Cefta+Ceftri.pdfS_Amoxicla+Cefta+Ceftri.pdf

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. deferasirox 250 mg tablet                                                    จำนวน ๓,๙๒๐ เม็ด ๒. desferrioxamine 500 mg powder for solution for injection        จำนวน ๔,๒๐๐ ขวด ๓. beractant 25 mg/mL endotracheopulmonary instillation, 8 mL จำนวน      ๒๘ ขวด ร่างประกาศ_defera+defero+beractant.pdfร่างเอกสาร_defera+defero+beractant.pdfSpec_defera+defero+beractant.pdf