ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน  13 รายการ

ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Insulin glargine 100 IU/ml in 3 ml injection จำนวน  3,900 ขวด

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ซื้อ วัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ซื้อ วัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการและราคากลาง