ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓๒ รายการ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓๒ รายการ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เวชภัณฑ์ยา  จำนวน ๒ รายการ รวมวงเงิน ๒,๗๑๐,๐๙๖.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าสิบหกบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เวชภัณฑ์ยา  จำนวน ๒ รายการ รวมวงเงิน ๑,๘๔๗,๒๔๘.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เวชภัณฑ์ยา  จำนวน ๒ รายการ รวมวงเงิน ๓,๔๗๑,๕๐๘.๐๐ บาท  (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เวชภัณฑ์ยา  จำนวน ๑ รายการ วงเงิน 1,238,204.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสี่บาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เวชภัณฑ์ยา  จำนวน ๓ รายการ รวมวงเงิน ๔,๐๗๐,๘๑๕.๐๐ บาท  (สี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เวชภัณฑ์ยา  จำนวน ๒ รายการ รวมวงเงิน ๓,๐๔๘,๒๑๖.๐๐ บาท (สามล้านสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน