ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_epoetin beta 5000+sevelamer • 948 kB • spec_epoetin beta 5000+sevelamer • 489 kB • ราคากลาง_epoetin beta 5000+sevelamer • 58 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_ตา-sod hyaluronate 20 mg • 934 kB • spec_ sod hyaluronate 20 mg • 134 kB • ราคากลาง_ sod hyaluronate 20 mg • 32 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_ตา-afibercept • 935 kB • spec_ตา-afibercept • 297 kB • ราคากลาง_ตา-afibercept • 31 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_levetiracetam inj • 906 kB • spec+pp_levetiracetam inj • 354 kB • ราคากลาง_-levetiracetam inj • 20 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_ azithro+cefta+cefa+ceftri • 983 kB • spec+pp_ azithro+cefta+cefa+ceftri • 2 MB • ราคากลาง_azithro+cefta+cefa+ceftri • 82 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_dialysis 2 รายการ • 1007 kB • spec_dialysis 2 รายการ. • 514 kB • ราคากลาง_dialysis 2 รายการ • 69 kB •