ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน ๑,๘๐๗,๑๔๖.๔๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบสตางค์) ประกาศเผยแพร่ Rivarox+glipi+fenofibart.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน ๒,๒๙๕,๑๕๐.๐๐ บาท    (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่ hyaluronate.pdf

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การซื้อหมึกพิมพ์ ด้วยตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การซื้อหมึกพิมพ์ ด้วยตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (Electrode)

1.ประกาศ  ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (Electrode) 2.ประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง