ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. ertapenem ๑ g powder for injection                       จำนวน   ๒,๒๐๐ ขวด ๒. colistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection     จำนวน  ๑๒,000 ขวด ประกาศ-เอกสาร ertapenem+colistin.pdfSpec_ertapenem+colistin 1.pdfราคากลาง ertapenem+colistin 1.pdf

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) meropenem 1 g powder for solution for injection       จำนวน 42,000 ขวด ประกาศ-เอกสาร meropenem.pdfSpwc_meropenem 1.pdfราคากลาง meropenem 1.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) epoetin beta 5000 iu/0.3 mL solution for injection in pre-filled syringe,0.3 mL prefilled syr  จำนวน ๕,๐๔๐  หลอด ประกาศผู้ชนะ epoetin.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รวมวงเงิน ๒,๖๑๖,๔๘๘.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน enoxa+omeprazole_inj.pdf รวมวงเงิน ๔,๕๒๘,๖๖๘.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน insulin_glargine+insulin_aspart.pdf วงเงิน ๒,๘๘๖,๘๖๐.๐๐ บาท    (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน valproate_500_ครั้งที่2.pdf