ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน  7,134,674.40  บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) epoetin beta.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน ๔,๐๙๗,๘๐๐.-บาท  (สี่ล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 0.9,1000ml+D5,100ml.pdf ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน    4,936,766.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) nicardipine+Dapakin.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน  3,248,520.-บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) Fluticasone.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รวมวงเงิน ๔,๙๔๓,๔๐๐.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) hydralazine tab+levoflox inj รวมวงเงิน ๔,๑๕๔,๐๐๐.-บาท  (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 0.9,1000ml+Water 100ml.pdf รวมวงเงิน ๔,๐๙๐,๕๐๐.-บาท  (สี่ล้านเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 0.9,100ml+D51-2,1000ml.pdf