ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.ยา Sodium hyluronate 20 mg/1.1 ml injection in 1.1 ml perfilled syring  จำนวน  1,300  หลอด -ประกาศ   -Spec   -ราคากลาง  

ประกาส ร่างประกาศและร่างประกาศเอกสารประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล

ประกาส ร่างประกาศและร่างประกาศเอกสารประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล https://drive.google.com/open?id=0BwhhdcMr3j8gdVJtQTczMURoZTQ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควันคาร์บอนไดออกไซด์

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควันคาร์บอนไดออกไซด์ https://drive.google.com/open?id=0BwhhdcMr3j8gSks1ZGU4WEZ0Q1k

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก อาคารแม่และเด็ก โรงพยาบาลชัยภูมิ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก อาคารแม่และเด็ก โรงพยาบาลชัยภูมิ https://drive.google.com/open?id=0BwhhdcMr3j8gQkpla3RZVkFzbEE