ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_epoetin beta 5000+sevelamer • 946 kB • spec_epoetin beta 5000+sevelamer • 489 kB • ราคากลาง_epoetin beta 5000+sevelamer • 58 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_levetiracetam inj • 911 kB • spec+pp_levetiracetam inj • 354 kB • ราคากลาง_-levetiracetam inj • 20 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_ตา-afibercept • 932 kB • spec_ตา-afibercept • 297 kB • ราคากลาง_ตา-afibercept • 31 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_ตา-hyalu ED • 907 kB • spec+pp_ตา-hyalu ED • 520 kB • ราคากลาง_ตา-hyalu ED • 31 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร _sod hyaluronate 20 mg • 926 kB • spec_ sod hyaluronate 20 mg • 134 kB • ราคากลาง_ sod hyaluronate 20 mg • 32 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_ azithro+cefta+cefa+ceftri • 981 kB • spec+pp_ azithro+cefta+cefa+ceftri • 2 MB • 1.ราคากลาง_ azithro+cefta+cefa+ceftri • 52 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_fluticasone_salmeterol+(4รายการ) • 956 kB • spec_ fluticasone_salmeterol+(4รายการ) • 989 kB • ราคากลาง_fluticasone_salmeterol+(4รายการ) • 97 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. sacubitil+azilsartan+dabigatran+verapamil • 950 kB • spec_ sacubitil+azilsartan+dabigatran+verapamil • 2 MB • 3. ราคากลาง_sacubitil+azilsartan+dabigatran+verapamil • 53 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_insulin aspart 2 รายการ • 933 kB • spec_ insulin aspart 2 รายการ • 532 kB • ราคากลาง_ insulin aspart 2 รายการ • 61 kB •