ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยา 14 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 14 รายการ • 6 MB • บก0 เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 14 รายการ • 301 kB • TOR เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 14 รายการ • 4 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยาตรวจทางด้านอณูชีวโมเลกุล

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยาอณูชีวโมเลกุล • 6 MB • บก06 เช่าเครื่องอณู • 305 kB • TOR เช่าเครื่องวิเคราะห์อณู • 4 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Identification & sensitivity disc

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Identification & sensitivity disc • 5 MB • บก.06 เครื่อง Idensen • 305 kB • TOR เครื่อง IdenSen • 3 MB •

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Auto – Hemoculture

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Auto – Hemoculture • 6 MB • บก.06 เช่าเครื่อง Auto-Hemo • 299 kB • TOR เช่าเครื่อง Auto-hemo • 3 MB •