ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทสายดูดเสมหะใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๘ รายการ (ครั้งที่ ๒)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทสายดูดเสมหะใ • 911 kB • สเปค • 2 MB • ราคากลาง • 257 kB • เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทสายดูดเสมหะ • 4 MB •

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Identification & sensitivity disc

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Identification & sensitivity disc • 6 MB • บก.06 เครื่อง Idensen • 305 kB • TOR เครื่อง IdenSen • 3 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา Stool Examination

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา Stool Examination • 6 MB • บก 06 ราคากลาง Stool • 304 kB • TOR เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Stool Examination • 3 MB •

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๔ รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๔ รายการ • 202 kB •

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HBV

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ HBV • 323 kB • ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HBV • 6 MB • TOR เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HBV • 3 MB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมชุดถุงรับบริจาค PAS

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา PAS • 6 MB • TOR เช่าเครื่อง PAS • 4 MB • ตารางแสดงวงเงิน PAS • 327 kB •