ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา Stool Examination

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา Stool Examination • 6 MB • บก 06 ราคากลาง Stool • 304 kB • TOR เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Stool Examination • 3 MB •

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๔ รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๔ รายการ • 202 kB •

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HBV

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ HBV • 323 kB • ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HBV • 6 MB • TOR เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HBV • 3 MB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมชุดถุงรับบริจาค PAS

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา PAS • 6 MB • TOR เช่าเครื่อง PAS • 4 MB • ตารางแสดงวงเงิน PAS • 327 kB •

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HIV

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HIV • 6 MB • ตารางราคากลาง HIV • 324 kB • TOR เช่าเครื่อง HIV • 4 MB •

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 6 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 6 รายการ (1) • 6 MB • แบบ บก 06 6เช่า 6 รายการ (1) • 306 kB • TOR เช่าเครื่อง 6 รายการ (1) • 4 MB •

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 5 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. TOR เช่าเครื่อง Single Dose • 3 MB • ตารางแสดงวงเงิน 5 รายการ (1) • 306 kB • TOR เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 5 รายการเพิ่มเติม • 4 MB •

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตตรงหมู่ Single dose

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมถุงรับบริจาด Single dose • 6 MB • ตารางแสดงวงเงิน Single Dose • 324 kB • TOR เช่าเครื่อง Single Dose • 3 MB •