ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_dorzolamide_timo_ol+latanoprost • 920 kB • spec+pp_dorzolamide_timo_ol+latanoprost • 814 kB • ราคากลาง_dorzolamide_timo_ol+latanoprost • 54 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_iron sucrose – 2 • 875 kB • spec+pp_iron sucrose – 2 • 494 kB • ราคากลาง_iron sucrose – 2 • 29 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_dorzolamide_timo_ol+latanoprost • 920 kB • spec+pp_dorzolamide_timo_ol+latanoprost • 814 kB • ราคากลาง_dorzolamide_timo_ol+latanoprost • 54 kB •