ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 12 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาซื้อ วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 12 รายการ • 419 kB • เอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 12 รายการ • 3 MB • สเปค วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 12 รายการ • 3 MB • ราคากลาง วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 12 รายการ • 313 kB •

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง ธันวาคม 2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 • 232 kB • แนบท้ายประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 • 3 MB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+เอกสาร_Cisatracurium+Sevoflurane • 791 kB • Spec_pp_Cisatracurium+Sevoflurane • 840 kB • ราคากลาง_Cisatracurium+Sevoflurane • 59 kB •