ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+เอกสาร_Cisatracurium+Sevoflurane • 791 kB • Spec_pp_Cisatracurium+Sevoflurane • 840 kB • ราคากลาง_Cisatracurium+Sevoflurane • 59 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+เอกสาร_cefo_sulbactam+clinda+colistin • 816 kB • Spec_pp_cefo_sulbactam+ • 2 MB • ราคากลาง_cefo_sulbactam+ • 72 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+เอกสาร_Levoflox+ceftazidime+cefixime+cefazolin • 831 kB • Spec_pp_Levoflox+ • 2 MB • ราคากลาง_Levoflox+ • 82 kB •

เผยแพร่แผนจัดซื้อ ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนจัดซื้อ ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (1) • 199 kB •