ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 66.2303 • 133 kB • ตัวอย่างสัญญาหรือข้อตกลง 66.2303 • 197 kB •