ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_EPO alfa 4000 sol • 867 kB • spec+pp_EPO alfa 4000 sol • 514 kB • ราคากลาง_EPO alfa 4000 sol • 30 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_entacapone+donepezil+lamotrigine • 918 kB • spec+pp_entacapone+donepezil+lamotrigine • 971 kB • ราคากลาง_entacapone+donepezil+lamotrigine • 61 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_alteplase+para inj+piracetam tb • 946 kB • spec_alteplase+para inj+piracetam tb • 732 kB • ราคากลาง_alteplase+para inj+piracetam tb • 65 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_apixaban+valproate500 • 900 kB • spec+pp_apixaban+valproate500 • 768 kB • ราคากลาง_apixaban+valproate500 • 51 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_poractant _ครั้งที่ 2 • 930 kB • spec_poractant _ครั้งที่ 2 • 287 kB • ราคากลาง_poractant _ครั้งที่ 2 • 32 kB •

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ • 453 kB • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-พ.ศ.-2567-จำนวน-2-โครงการ • 453 kB •