ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CBC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( • ERROR • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำ • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CBC จำนวน ๑ รายการ • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเ • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Identification • ERROR • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Identification • ERROR • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Identification & Sensitivity disc ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Identification & Sensitivity disc • ERROR • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Auto-Hemoculture ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Auto-Hemoculture • ERROR • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้ • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Auto-Hemoculture • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CD4

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเฃ่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CD4 • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทกระดาษเช็ดมือ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 10 • ERROR • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทกระดาษเช็ดมือ • ERROR •