ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Stool Examination

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Stool Examination • 4 MB • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาStool Examination • 118 kB • แบบ บก06 เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาStool Examination • 29 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร Hyaluronate ED+ • 769 kB • spec Hyaluronate ED + • 527 kB • ราคากลาง hyaluronate ED + • 60 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร Hyaluronate inj • 749 kB • spec Sod hyaluronate 20 • 138 kB • ราคากลาง Sos hyaluronate 20 • 31 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 5รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเฃ่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 5รายการ • 442 kB • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 5 รายการ • 197 kB • แบบ บก06เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 5 รายการ • 29 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 5รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. แบบ บก06เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 5 รายการ • 29 kB • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 5 รายการ • 197 kB • ประกาศและเอกสารประกวดราคาเฃ่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 5รายการ • 442 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา HPV DNA Test

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประก • 439 kB • รายละเอียดคุ • 221 kB • ราคากลางเช่าเครื่องวิเครา • 29 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ปรระกาศและเอกสารประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ • 446 kB • แบบ บก.06 รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ • 212 kB • ร่างขอบเขตหรือคุณลักษณะเฉพาะพัสดุรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ • 1020 kB • ร่างขอบเขตหรือคุณลักษณะเฉพาะพัสดุรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ • 1020 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_alteplase + • 776 kB • spec_Alteplase +entacapone+Pheny 100 • 785 kB • ราคากลาง_Alteplase +entacapone+Pheny 100 • 68 kB •