ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ RT-PCR Covid-19

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาชุดน้ำยา RT-PCR • 4 MB • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ RT-PCR (1) • 2 MB • ประกาศและเอกสารประกวดราคาชุดน้ำยา RT-PCR • 4 MB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_sulfasalazine+Quetiapin • 2 MB • spec+pp_sulfasalazine+Quetiapin 1 • 2 MB • ราคากลาง_sulfasalazine+Quetiapin 1 • 275 kB •