เผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ • 223 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริกาตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาจ้างเหมาบริกาตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan • 7 MB •

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลชัยภูมิ

ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) บันไดขั้นที่ 2 ปี 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ประเภททีม เครือข่ายมิตรภาพบำบัด เพื่อนเสริมเพิ่มพลังจากคนจริงจังที่จริงใจ ปี 2553 ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ระยะเวลาในการรับรอง   วันที่  26  พฤษภาคม  2553 – วันที่  30  มิถุนายน  2557 ได้รับรางวัลชมเชย ภาพถ่ายยายยิ้ม  เรายิ้ม ปี 2553  ในการประชุม HACC นครราชสีมา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผู้ป่วย ในการประชุมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย มิตรภาพบำบัดโรคเรื้อรัง ปี 2553               ผ่านการรับรองซ้ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ปี 2553 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) บันไดขั้นที่ 2 ปี 2553 (ต่ออายุ)…

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

Chaiyaphum Hospital Profile ฉบับวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ภารกิจหลักของหน่วยงาน คำสั่งแต่งตั้งประชาสัมพันธ์ การบริหารความเสี่ยง คำสั่งกรรมการความเสี่ยง นโยบายความปลอดภัย คำสั่งคณะจัดทำคู่มือ ขออนุมัติจัดทำคู่มือ คู่มือEII เชิญอบรมธรรมาภิบาล สรุปผลการดำเนินงาน กรรมการบริหารเงินบริจาค อนุกรรมการบริหารเงินบริจาค ขออนุมัติเรี่ยไร เจ้าหน้าที่นับเงิน เชิญประชุมบริหารเงิน ศาลากลางเชิญชี้แจง ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจง

Website Security Policy

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์โรงพยาบาลชัยภูมิ ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชัยภูมิ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง โรงพยาบาลชัยภูมิ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (CreditCard Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลชัยภูมิ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่…