ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)