ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รวมวงเงิน ๔,๙๔๓,๔๐๐.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) hydralazine tab+levoflox inj รวมวงเงิน ๔,๑๕๔,๐๐๐.-บาท  (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 0.9,1000ml+Water 100ml.pdf รวมวงเงิน ๔,๐๙๐,๕๐๐.-บาท  (สี่ล้านเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 0.9,100ml+D51-2,1000ml.pdf