ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน ๔,๐๙๗,๘๐๐.-บาท  (สี่ล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 0.9,1000ml+D5,100ml.pdf ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน    4,936,766.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) nicardipine+Dapakin.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน  3,248,520.-บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) Fluticasone.pdf