ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน  7,134,674.40  บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) epoetin beta.pdf