ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet                          จำนวน ๒๒๘,๐๐๐ เม็ด ๒. nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection, 10 mL   จำนวน ๖,๒๐๐ หลอด ร่างประกาศ valpro+nicar.pdf ร่างเอกสาร valpro+nicar.pdf Spec_valproate_500+nicardipine.pdf  

ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. hydralazine hydrochloride 25 mg tablet      จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ เม็ด ๒. Levofloxacin 750 mg/150 mL solution for infusion, 150 mL   จำนวน   ๕,๖๐๐ ขวด ร่างประกาศ hydra+levo.pdf ร่างเอกสาร hydra+levo.pdf Spec_hydralazine_25+levoflox_inj.pdf

ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา  fluticasone 250 mcg/dose + salmeterol 50 mcg/ dose inhalation powder  จำนวน ๖,๖๐๐ ขวด ร่างประกาศ fluti.pdf ร่างเอกสาร fluti.pdf Spec_fluti250_salmeterol50.pdf