ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)

๑. sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution, 1 L จำนวน ๘๒,๐๐๐ ขวด ๒. dextrose 5 g/100 mL solution for infusion,100 mL           จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ขวด ร่างประกาศ NSS_irrigation1000+D-5-W100.pdf ร่างเอกสาร NSS_irrigation1000+D-5-W100.pdf Spec_NSS_irrigation1000+D-5-W100.pdf

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)

๑. sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 100 mL                         จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ ขวด   ๒. dextrose 5 g/100 mL + sodium chloride 450 mg/100 mL solution for infusion,1 L จำนวน ๕๔,๐๐๐ ขวด ร่างประกาศ NSS100+D-5-0.5S1000.pdf ร่างเอกสาร NSS100+D-5-0.5S1000.pdf S_NSS100+D-5-0.5S1000.pdf

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)

๑. sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L     จำนวน ๑๐๔,๐๐๐ ขวด ๒. water solution for infusion, 100 mL                                     จำนวน   ๖๐,๐๐๐ ขวด ร่างประกาศ NSS1000+SW100.pdf ร่างเอกสาร NSS1000+SW100.pdf Spec_NSS1000+SW100.pdf