ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet                          จำนวน ๒๒๘,๐๐๐ เม็ด nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection, 10 mL   จำนวน ๖,๒๐๐ หลอด ประกาศ-เอกสาร valproate_500+nicardipine.pdf Spec_valproate_500+nicardipine 1.pdf ราคากลาง_valproate_500+nicardipine.pdf

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์fluticasone 250 mcg/dose + salmeterol 50 mcg/ dose inhalation powder  จำนวน ๖,๖๐๐ ขวดSpec_fluti250_salmeterol50 1.pdfราคากลาง_fluti250_salmeterol50.pdfประกาศ-เอกสาร fluti250_salmeterol50.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561รวมวงเงิน 3,๒๗๓,๑30.-บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)  ประกาศเผยแพร่แผน.pdf