ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  3  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. deferasirox 250 mg tablet                                              จำนวน 3,920 เม็ด ๒. desferrioxamine 500 mg powder for solution for injection  จำนวน 4,200 ขวด ๓. beractant 25 mg/mL endotracheopulmonary instillation, 8 mL จำนวน 28 ขวด ประกาศ_เอกสาร defera_defero_beractant.pdfSpec_defera_defero_beractant 1.pdfราคากลาง_defera_defero_beractant.pdf

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  3  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. amoxicillin 875 mg + clavulanic acid 125 mg film-coated tablet จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ เม็ด ๒. ceftazidime 1 g powder for solution for injection                      จำนวน   ๖๖,๐๐๐ ขวด ๓. ceftriaxone 1 g powder for solution for injection                       จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ขวด ประกาศ-เอกสาร Amoxicla+Cefta+Ceftri.pdfS_Amoxicla+Cefta+Ceftri 1.pdfราคากลาง_Amoxicla+Cefta+Ceftri.pdf