ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รวมวงเงิน ๒,๖๑๖,๔๘๘.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน enoxa+omeprazole_inj.pdf รวมวงเงิน ๔,๕๒๘,๖๖๘.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน insulin_glargine+insulin_aspart.pdf วงเงิน ๒,๘๘๖,๘๖๐.๐๐ บาท    (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน valproate_500_ครั้งที่2.pdf