test feed

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ° »ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´«×éÍÇÑÊ´ØÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒÃá¾·Âì ¨Ó¹Ç¹ ñð ÃÒ¡Òà â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§on 1 December 2021 at 00:00 »ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͺѹä´àÅ×è͹ ¾ÃéÍÁµÔ´µÑé§ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)on 1 December 2021 at 00:00 «×éÍÇÑʴغÃÔâÀ¤¨Ó¹Ç¹ ñ ªØ´ â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§on 30 November 2021 at 00:00 »ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͤÃØÀѳ±ì¡ÒÃá¾·Âì ¨Ó¹Ç¹ ò ÃÒ¡Òà ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)on 29 November 2021 at 00:00 «×éÍÇÑʴغÃÔâÀ¤¨Ó¹Ç¹ ñ ªØ´ â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§on 29 November 2021 at 00:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน 2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. ertapenem ๑ g powder for injection                       จำนวน   ๒,๒๐๐ ขวด ๒. colistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection     จำนวน  ๑๒,000 ขวด ประกาศผู้ชนะ ertapenem+colistin.pdf