ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน ๑,๖๘๘,๖๘๐.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   1.ประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน ๗๐๑,๐๖๔.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันหกสิบสี่บาทถ้วน)   1.ประกาศ