ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๓ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๓ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ๑. เครื่องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ ๒๘ หัว จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๒. เครื่องละลาย FFP จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๘๐,๐๐๐ บาท ๓. ตู้เย็นเก็บเกล็ดเลือดขนาดไม่น้อย จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสารสเปค รายการที่ 1 เครื่องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ 28 หัวสเปค…

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง