ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้ววยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑ Blood warmer จำนวน ๑ ชุด ราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท ๒. Difficult Laryngoscope Blade จำนวน ๑ ชุดราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๓. เครื่องควบคุมความปวด (IV Patient control analgesia ) จำนวน ๔ เครื่อง ราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  ๒  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจสมรรถปอด          จำนวน        ๒ เครื่อง ราคา ๕๒๐,๐๐๐ บาท เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ (Infusion pump) จำนวน ๑๓ เครื่อง ราคา ๖๒๔,๐๐๐ บาท 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสารสเปค รายการที่ 1 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดสเปค รายการที่ 2 เครื่องให้สารละลายทางหอลดเลือดดำราคา เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดราคา เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ