ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลชัยภูมิ

ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) บันไดขั้นที่ 2 ปี 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ประเภททีม เครือข่ายมิตรภาพบำบัด เพื่อนเสริมเพิ่มพลังจากคนจริงจังที่จริงใจ ปี 2553 ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ระยะเวลาในการรับรอง   วันที่  26  พฤษภาคม  2553 – วันที่  30  มิถุนายน  2557 ได้รับรางวัลชมเชย ภาพถ่ายยายยิ้ม  เรายิ้ม ปี 2553  ในการประชุม HACC นครราชสีมา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผู้ป่วย ในการประชุมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย มิตรภาพบำบัดโรคเรื้อรัง ปี 2553               ผ่านการรับรองซ้ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ปี 2553 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) บันไดขั้นที่ 2 ปี 2553 (ต่ออายุ)…