ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน ๔,๙๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมวงเงิน ๔,๕๙๕,๕๕๘.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมวงเงิน ๒,๓๒๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมวงเงิน ๑,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน ๒,๔๓๑,๔๖๘.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน