ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ๑. fosfomycin ๔ g powder for solution for injection   จำนวน   ๗,๒๐๐ ขวด              ๒. cefazolin ๑g powder for solution for injection      จำนวน ๕๕,๐๐๐ ขวด             ๓. cefixime ๑๐๐ mg capsule                                   จำนวน ๗๕,๐๐๐ เม็ด ร่างประกาศ / ร่างเอกสาร / สเปค / ราคากลาง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ceftazidime ๑  g powder for solution for injection        จำนวน  ๗๐,๐๐๐ ขวด   ๒. ceftriaxone ๑ g powder for solution for injection          จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ขวด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง