ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ๑. colistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection           จำนวน  ๙,000 ขวด            ๒. vancomycin ๕๐๐ mg powder for solution for infusion     จำนวน  ๘,๐๐๐ ขวด ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ๑. ceftazidime ๑  g powder for solution for injection        จำนวน  ๗๐,๐๐๐ ขวด            ๒. ceftriaxone ๑ g powder for solution for injection          จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ขวด ประกาศผู้ชนะ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ๑. hydralazine hydrochloride ๒๕ mg tablet               จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ เม็ด            ๒. nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule จำนวน ๑๑,๐๐๐ แอมพูล  1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ๑. valproate sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tablet     จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ เม็ด  ๒. valproate sodium ๔๐๐ mg powder and solvent for solution for injection จำนวน  ๑,๘๐๐ ขวด  1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง