ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)            ๑. levetiracetam ๑๐๐ mg/mL solution for injection, ๕ mL      จำนวน ๔,๘๐๐ ขวด              ๒. levetiracetam ๑๐๐ mg/mL oral solution, ๓๐๐ mL             จำนวน   ๓๔๐ ขวด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection in pre-filled syringe,     ๐.๓ mL prefilled syr     จำนวน ๔,๖๘๐ หลอด     1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง