ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงิน ๒,๙๖๙,๕๗๑.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ประกาศ ประกาศแผน levetiracetam

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมวงเงิน ๕,๕๓๗,๔๖๔.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ประกาศ ประกาศแผน aflibercept+

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงิน ๒,๖๔๘,๘๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกาศ ประกาศแผน1