ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_cisatracrium • 2 MB • Spec+PP_cisatracium • 4 MB • ราคากลาง_cisatracrium • 395 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

colistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection         จำนวน ๑๐,๐๐๐ vial ร่างประกาศ-ร่างเอกสาร ร่างประกาศและร่างเอกสาร_colistin150 สเปค Spec+PP_colistin150 ราคากลาง ราคากลาง_colistin150

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. ceftazidime ๑ g powder for solution for injection   จำนวน ๘๙,๐๐๐ ไวเอิล ๒. cefazolin ๑ g powder for solution for injection       จำนวน ๖๐,๐๐๐ ไวเอิล ร่างประกาศ-ร่างเอกสาร ร่างประกาศและร่างเอกสาร_ceftazidime+ สเปค Spec+PP_ceftazidime+ ราคากลาง ราคากลาง_ceftazidime+

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  5  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. alteplase ๕๐ mg powder and solvent for solution for injection/infusion จำนวน ๑๘๐ vial ๒. carvedilol ๑๒.๕ mg tablet                                                จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ tablet ๓. phenytoin sodium ๑๐๐ mg prolonged-release capsule         จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ capsule ๔. verapamil hydrochloride ๒๔๐ mg prolonged-release tablet   จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ tablet ๕. levetiracetam ๑๐๐ mg/๑ mL oral solution, ๓๐๐ mL bottle   จำนวน ๔๐๐ ขวด ร่างประกาศ-ร่างเอกสาร ร่างประกาศและร่างเอกสาร_alteplase+(5รายการ) สเปค Spec_alteplase+(5รายการ) ราคากลาง ราคากลาง_alteplase+(5รายการ)