ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา HIV Viral load ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่อ • ERROR • เอกสารประกว • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะ • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแ • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Quad Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเค • ERROR • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเ • ERROR • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคร • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อั • ERROR • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อม • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้ • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ RT-PCR Covid-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโ • ERROR • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์ • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละ • ERROR •