ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ และโรคหัวใจขาดเลือด และการทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาการจ้าง ๕ เดือน (ระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการสวนหัวใจ • 5 MB • TOR รพ.ชัยภูมิ จ้างเหมาบริการ การรักษา(หัวใจ) • 7 MB • บก 06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ • 308 kB •

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเวชภัณฑ์ยา

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ๑. insulin human ๓๐ iu/mL + isophane insulin ๗๐ iu/ mL suspension for injection,   ๓  mL cartridge จำนวน ๑๓,๐๐๐ ขวด     ๒. sulfasalazine ๕๐๐ mg tablet จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ เม็ด ประกาศ-เอกสาร ประกาศเชิญชวน_insulin30-70+