ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+เอกสาร_insulin 30-70 +benser 50 • 915 kB • spec_insulin 30-70 +benser 50-levodopa 200 • 740 kB • ราคากลาง_insulin 30-70 +benser 50-levodopa 200 • 55 kB •